Sposoby zabezpieczenia co to jest
Definicja Sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych w prawie. Znaczenie zabezpieczenia nie.

Czy przydatne?

Definicja Sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych w prawie

Definicja z ang. Ways to secure the claims of non-cash, z niem. Möglichkeiten, um die Ansprüche von nicht zahlungs zu sichern.

Słownik SPOSOBY ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH: Jeśli obiektem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Zwłaszcza sąd może:
1) unormować prawa i wymagania stron albo uczestników postępowania na czas trwania postępowania;
2) ustanowić zakaz zbywania elementów albo praw objętych postępowaniem;
3) zawiesić egzekucję albo postępowanie wykonawcze;
4) uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi;
5) nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej albo we właściwym rejestrze.
art. 755 k.p.c.

Znaczenie Stwierdzenie Nabycia Spadku:
Wyjaśnienie osoby mającej w tym biznes stwierdza nabycie spadku poprzez spadkobiercę. Domniemywa się, iż osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, jest spadkobiercą. Art. 1025 kodeksu cywilnego sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.
Znaczenie Stan Nieruchomości:
Wyjaśnienie zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a również stan otoczenia nieruchomości, w tym rozmiar, charakter i stopień sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.
Znaczenie Specyfikacja Techniczna:
Wyjaśnienie określoną w art. 23 i załączniku VI dyrektywy 2004/18/WE; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.
Znaczenie Straty I Zyski Nadzwyczaje:
Wyjaśnienie powstające w konsekwencji zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie powiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Art. 3 ust. 33 ustawy o rachunkowości sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.
Znaczenie Spadek:
Wyjaśnienie majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną albo kilka osób stosownie do regulaminów księgi tej. Nie należą do spadku prawa i wymagania zmarłego ściśle powiązane z jego osobą, jak sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.

Czym jest Sposoby zabezpieczenia znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: