Sposoby zabezpieczenia co to jest
Definicja Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w prawie. Znaczenie roszczeń pieniężnych.

Czy przydatne?

Definicja Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w prawie

Definicja z ang. Methods of securing monetary claims, z niem. Verfahren zur Sicherung von Geldforderungen.

Słownik SPOSOBY ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH: Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje poprzez:
1) zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego lub innej wierzytelności albo innego prawa majątkowego;
2) obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową;
3) ustanowienie zakazu zbywania albo obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zaginęła albo uległa zniszczeniu;
4) obciążenie statku lub statku w budowie hipoteką morską;
5) ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
6) ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem albo gospodarstwem rolnym obowiązanego lub zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa albo jego częścią lub częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego.
art. 747 k.p.c.

Znaczenie Spółka Osobowa:
Wyjaśnienie spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo--akcyjna - art. 4 § 1 punkt 1 kodeksu spółek handlowych. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.
Znaczenie Straty I Zyski Nadzwyczaje:
Wyjaśnienie powstające w konsekwencji zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie powiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Art. 3 ust. 33 ustawy o rachunkowości sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.
Znaczenie Spółka Komandytowa:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.
Znaczenie Stwierdzenie Nabycia Spadku:
Wyjaśnienie osoby mającej w tym biznes stwierdza nabycie spadku poprzez spadkobiercę. Domniemywa się, iż osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, jest spadkobiercą. Art. 1025 kodeksu cywilnego sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.
Znaczenie Spadek:
Wyjaśnienie majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną albo kilka osób stosownie do regulaminów księgi tej. Nie należą do spadku prawa i wymagania zmarłego ściśle powiązane z jego osobą, jak sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.

Czym jest Sposoby zabezpieczenia znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: