Sposoby zabezpieczenia co to jest
Definicja Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w prawie. Znaczenie roszczeń pieniężnych.

Czy przydatne?

Definicja Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w prawie

Definicja z ang. Methods of securing monetary claims, z niem. Verfahren zur Sicherung von Geldforderungen.

Słownik SPOSOBY ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH: Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje poprzez:
1) zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego lub innej wierzytelności albo innego prawa majątkowego;
2) obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową;
3) ustanowienie zakazu zbywania albo obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zaginęła albo uległa zniszczeniu;
4) obciążenie statku lub statku w budowie hipoteką morską;
5) ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
6) ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem albo gospodarstwem rolnym obowiązanego lub zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa albo jego częścią lub częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego.
art. 747 k.p.c.

Znaczenie Straty I Zyski Nadzwyczaje:
Wyjaśnienie powstające w konsekwencji zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie powiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Art. 3 ust. 33 ustawy o rachunkowości sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.
Znaczenie Stan Nietrzeźwości:
Wyjaśnienie w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.
Znaczenie Sprawowanie Kontroli Nad Inną Jednostką:
Wyjaśnienie Umiejętność jednostki do zarządzania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Art. 3 ust. 34 ustawy o rachunkowości sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.
Znaczenie Stan Nieruchomości:
Wyjaśnienie zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a również stan otoczenia nieruchomości, w tym rozmiar, charakter i stopień sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.
Znaczenie Spółka Dominująca:
Wyjaśnienie spółka handlowa w razie, gdy: dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik lub użytkownik, bądź w zarządzie sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.

Czym jest Sposoby zabezpieczenia znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: