Sprzedaż na próbę co to jest
Definicja Sprzedaż na próbę w prawie. Znaczenie lub z zastrzeżeniem zbadania rzeczy poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Sprzedaż na próbę w prawie

Definicja z ang. Sales to the test, z niem. Der Umsatz auf dem Prüfstand.

Słownik SPRZEDAŻ NA PRÓBĘ: Sprzedaż na próbę lub z zastrzeżeniem zbadania rzeczy poprzez kupującego poczytuje się w przypadku wątpliwości za zawartą pod warunkiem zawieszającym, iż kupujący uzna element sprzedaży za dobry. W braku oznaczenia w umowie terminu próby albo zbadania rzeczy sprzedawca może wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin.jeśli kupujący rzecz odebrał i nie złożył oświadczenia przed upływem umówionego poprzez strony albo wyznaczonego poprzez sprzedawcę terminu, uważane jest, iż uznał element sprzedaży za dobry.
Art. 592 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Skarga Na Czynności Komornika:
Wyjaśnienie komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to również zaniechania poprzez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika sprzedaż na próbę.
Znaczenie Spółka Jednoosobowa:
Wyjaśnienie spółka jednoosobowa – spółka kapitałowa, której wszystkie udziały lub akcje należą do jednego wspólnika lub akcjonariusza - art. 4 § 1 punkt 3 kodeksu spółek handlowych sprzedaż na próbę.
Znaczenie Strona Postępowania Administracyjnego:
Wyjaśnienie Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego albo obowiązku dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu z racji na swój biznes prawny albo wymóg - art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego sprzedaż na próbę.
Znaczenie Sprawowanie Kontroli Nad Inną Jednostką:
Wyjaśnienie Umiejętność jednostki do zarządzania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Art. 3 ust. 34 ustawy o rachunkowości sprzedaż na próbę.
Znaczenie Samodzielny Lokal Mieszakalny:
Wyjaśnienie lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba albo zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wspólnie z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich sprzedaż na próbę.

Czym jest Sprzedaż na próbę znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: