Sprzedaż na próbę co to jest
Definicja Sprzedaż na próbę w prawie. Znaczenie lub z zastrzeżeniem zbadania rzeczy poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Sprzedaż na próbę w prawie

Definicja z ang. Sales to the test, z niem. Der Umsatz auf dem Prüfstand.

Słownik SPRZEDAŻ NA PRÓBĘ: Sprzedaż na próbę lub z zastrzeżeniem zbadania rzeczy poprzez kupującego poczytuje się w przypadku wątpliwości za zawartą pod warunkiem zawieszającym, iż kupujący uzna element sprzedaży za dobry. W braku oznaczenia w umowie terminu próby albo zbadania rzeczy sprzedawca może wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin.jeśli kupujący rzecz odebrał i nie złożył oświadczenia przed upływem umówionego poprzez strony albo wyznaczonego poprzez sprzedawcę terminu, uważane jest, iż uznał element sprzedaży za dobry.
Art. 592 kodeksu cywilnego.

Znaczenie System Teleinformatyczny:
Wyjaśnienie współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a również wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne dzięki sprzedaż na próbę.
Znaczenie Skarga Na Czynności Komornika:
Wyjaśnienie komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to również zaniechania poprzez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika sprzedaż na próbę.
Znaczenie Stan Nietrzeźwości:
Wyjaśnienie w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego sprzedaż na próbę.
Znaczenie Status Celny:
Wyjaśnienie Ustalenie towaru jako wyrób wspólnotowy albo niewspólnotowy Art. 4 pkt 6 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny sprzedaż na próbę.
Znaczenie Spółka Dominująca:
Wyjaśnienie spółka handlowa w razie, gdy: dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik lub użytkownik, bądź w zarządzie sprzedaż na próbę.

Czym jest Sprzedaż na próbę znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: