Umorzenie egzkucji co to jest
Definicja Umorzenie egzkucji administracyjnej w prawie. Znaczenie egzekucyjne umarza się: 1) jeśli.

Czy przydatne?

Definicja Umorzenie egzkucji administracyjnej w prawie

Definicja z ang. Redemption of administrative egzkucji, z niem. Rücknahme von Verwaltungs egzkucji.

Słownik UMORZENIE EGZKUCJI ADMINISTRACYJNEJ: Postępowanie egzekucyjne umarza się:
1) jeśli wymóg został wykonany przed wszczęciem postępowania;
2) jeśli wymóg nie jest wymagalny, został umorzony albo wygasł z innego powodu lub jeśli wymóg nie istniał;
3) jeśli egzekwowany wymóg został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego lub bezpośrednio z regulaminu prawa;
4) gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego albo gdy egzekucja nie może być prowadzona z racji na osobę zobowiązanego;
5) jeśli wymóg o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny;
6) w razie śmierci zobowiązanego, gdy wymóg jest ściśle związany z osobą zmarłego;
7) jeśli egzekucja administracyjna albo zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne lub zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo że wymóg taki ciążył na wierzycielu;
8) jeśli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania;
9) na żądanie wierzyciela;
10) w innych sytuacjach przewidzianych w ustawach.

art. 59 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Ulga Podatkowa:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to przewidziane w regulaminach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki lub pomniejszenia, których wykorzystanie skutkuje obniżenie podstawy opodatkowania albo wysokości umorzenie egzkucji administracyjnej.
Znaczenie Umowa Zlecenia:
Wyjaśnienie zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu umorzenie egzkucji administracyjnej.
Znaczenie Utrata Ulgi Podatkowej:
Wyjaśnienie niedopełnienia poprzez podatnika warunków uprawniających do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej, prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu, gdzie nastąpiło umorzenie egzkucji administracyjnej.
Znaczenie Ujednolicenie Roszczeń:
Wyjaśnienie grupowe w kwestiach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka ekipy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności kwestie umorzenie egzkucji administracyjnej.
Znaczenie Udostępnienie Stronom Akt Postepowania Administracyjnego:
Wyjaśnienie postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt kwestie i sporządzanie z nich notatek i odpisów. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych umorzenie egzkucji administracyjnej.

Czym jest Umorzenie egzkucji znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: