Umorzenie egzkucji co to jest
Definicja Umorzenie egzkucji administracyjnej w prawie. Znaczenie egzekucyjne umarza się: 1) jeśli.

Czy przydatne?

Definicja Umorzenie egzkucji administracyjnej w prawie

Definicja z ang. Redemption of administrative egzkucji, z niem. Rücknahme von Verwaltungs egzkucji.

Słownik UMORZENIE EGZKUCJI ADMINISTRACYJNEJ: Postępowanie egzekucyjne umarza się:
1) jeśli wymóg został wykonany przed wszczęciem postępowania;
2) jeśli wymóg nie jest wymagalny, został umorzony albo wygasł z innego powodu lub jeśli wymóg nie istniał;
3) jeśli egzekwowany wymóg został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego lub bezpośrednio z regulaminu prawa;
4) gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego albo gdy egzekucja nie może być prowadzona z racji na osobę zobowiązanego;
5) jeśli wymóg o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny;
6) w razie śmierci zobowiązanego, gdy wymóg jest ściśle związany z osobą zmarłego;
7) jeśli egzekucja administracyjna albo zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne lub zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo że wymóg taki ciążył na wierzycielu;
8) jeśli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania;
9) na żądanie wierzyciela;
10) w innych sytuacjach przewidzianych w ustawach.

art. 59 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Umowa Agencyjna:
Wyjaśnienie agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz umorzenie egzkucji administracyjnej.
Znaczenie Uczestnik Postępowania Nieprocesowego:
Wyjaśnienie kwestii jest każdy, czyich praw dotyczy rezultat postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie kwestie aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeśli weźmie udział, staje się umorzenie egzkucji administracyjnej.
Znaczenie Umowa Składu:
Wyjaśnienie składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie umorzenie egzkucji administracyjnej.
Znaczenie Umorzenie Egzekucji Na Wniosek:
Wyjaśnienie umorzy postępowanie w całości albo części na wniosek: 1) jeśli tego zażąda wierzyciel; jednakże w kwestiach, gdzie egzekucję wszczęto z urzędu albo na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela umorzenie egzkucji administracyjnej.
Znaczenie Urządzenia Budowlane:
Wyjaśnienie techniczne powiązane z przedmiotem budowlanym, zapewniające sposobność użytkowania obiektu wedle jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym wykorzystywane oczyszczaniu albo umorzenie egzkucji administracyjnej.

Czym jest Umorzenie egzkucji znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: