Umorzenie egzkucji co to jest
Definicja Umorzenie egzkucji administracyjnej w prawie. Znaczenie egzekucyjne umarza się: 1) jeśli.

Czy przydatne?

Definicja Umorzenie egzkucji administracyjnej w prawie

Definicja z ang. Redemption of administrative egzkucji, z niem. Rücknahme von Verwaltungs egzkucji.

Słownik UMORZENIE EGZKUCJI ADMINISTRACYJNEJ: Postępowanie egzekucyjne umarza się:
1) jeśli wymóg został wykonany przed wszczęciem postępowania;
2) jeśli wymóg nie jest wymagalny, został umorzony albo wygasł z innego powodu lub jeśli wymóg nie istniał;
3) jeśli egzekwowany wymóg został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego lub bezpośrednio z regulaminu prawa;
4) gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego albo gdy egzekucja nie może być prowadzona z racji na osobę zobowiązanego;
5) jeśli wymóg o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny;
6) w razie śmierci zobowiązanego, gdy wymóg jest ściśle związany z osobą zmarłego;
7) jeśli egzekucja administracyjna albo zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne lub zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo że wymóg taki ciążył na wierzycielu;
8) jeśli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania;
9) na żądanie wierzyciela;
10) w innych sytuacjach przewidzianych w ustawach.

art. 59 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Ubezwłasnowolnienie:
Wyjaśnienie ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona kompletnie, jeśli w wyniku choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, zwłaszcza pijaństwa albo umorzenie egzkucji administracyjnej.
Znaczenie Umowa Kontraktacji:
Wyjaśnienie kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną liczba produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w umorzenie egzkucji administracyjnej.
Znaczenie Umowa Przewozu:
Wyjaśnienie przewozu przewoźnik zobowiązuje się w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób albo rzeczy. Art. 774 kodeksu cywilnego Przewóz osób - Przewoźnik umorzenie egzkucji administracyjnej.
Znaczenie Umowa Rachunku Bankowego:
Wyjaśnienie rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony albo nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych i, jeśli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na umorzenie egzkucji administracyjnej.
Znaczenie Użytkownik Statku Powietrznego:
Wyjaśnienie Właściciel albo inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze umorzenie egzkucji administracyjnej.

Czym jest Umorzenie egzkucji znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: