Oddziaływanie górnictwa na co to jest
Co to jest Oddziaływanie górnictwa na środowisko wodne. Wyjaśnienie wodne Wskutek eksploatacji.

Czy przydatne?

Co to jest Oddziaływanie górnictwa na środowisko wodne

Definicja ODDZIAŁYWANIE GÓRNICTWA NA ŚRODOWISKO WODNE: Wpływ górnictwa na środowisko wodne
Wskutek eksploatacji górniczej na terenach działalności górniczej naturalne warunki wodne ulegają przekształceniu. Górnictwo ingeruje w naturalne środowisko wodne zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Konsekwencje ujemnego oddziaływania górnictwa na środowisko wodne są wielorakie. Drenaż górniczy związany z → odwadnianiem kopalń skutkuje w pierwszej kolejności osuszanie górotworu, zmiany składowych bilansu wodnego, pomniejszenie użytków rolnych i leśnych, zmiany układu pola hydrodynamicznego. W konsekwencji eksploatacji górniczej następuje powiększenie przepuszczalności górotworu i przerwanie warstw izolujących pomiędzy → poziomami wodonośnymi, co prowadzi między innymi do zmian → składu chemicznego wód podziemnych w konsekwencji mechanizmów mieszania się wód różnych poziomów wodonośnych. Ważnym efektem eksploatacji górniczej jest także osiadanie terenu prowadzące do tworzenia się obszarów podtopionych (→ podtopienie terenu) i do zmiany układu sieci wód powierzchniowych. Odprowadzanie do cieków zmineralizowanych i zanieczyszczonych mechanicznie →wód kopalnianych prowadzi do degradacji jakości wód powierzchniowych. Składowanie na powierzchni terenu skał płonnych i innych odpadów pogórniczych, z których wody opadowe ługują rozpuszczalne sole, prowadzi do → degradacji wód powierzchniowych i podziemnych.[AR].

Słownik Obieg Wody:
Znaczenie zamiana wody między atmo-, lito- i hydrosferą; słowo związku pomiędzy wodami atmosferycznymi, powierzchniowymi i podziemnymi. Składnikami (elementami) cyklu krążenia wody w przyrodzie są: parowanie oddziaływanie górnictwa na środowisko wodne.
Słownik Odciek:
Znaczenie Zanieczyszczone wody wypływające albo przenikające do podłoża z ognisk zanieczyszczeń typu składowisk komunalnych, przemysłowych i tym podobne W razie odpadów stałych odcieki powstają raczej wskutek oddziaływanie górnictwa na środowisko wodne.
Słownik Operat Wodnoprawny:
Znaczenie Dokument sporządzany w formie opisowej i graficznej, stanowiący podstawę prawną do wydania → pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli projekt urządzeń wodnych odpowiada wymaganiom o.w., może być także oddziaływanie górnictwa na środowisko wodne.
Słownik Oporność Czasowa:
Znaczenie Oporność symulująca pojemność w → modelu analogowym RR. O.c. Rt w modelu jest proporcjonalna do → kroku czasowego Δt iodwrotnie proporcjonalna do pojemności hydraulicznej S (→ pojemność wodna) → oddziaływanie górnictwa na środowisko wodne.
Słownik Otwór Przelewowy:
Znaczenie Rodzaj otworu odwadniającego wykonywanego z powierzchni terenu albo z górniczego wyrobiska podziemnego w celu obniżenia →ciśnienia hydrostatycznego w → wodonoścu występującym w spągowej w relacji do oddziaływanie górnictwa na środowisko wodne.

Czym jest Oddziaływanie górnictwa na znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: