odpady co to jest
Co to jest odpady. Wyjaśnienie produktami podstawowymi (tzn. produktami wytwarzanymi na rynek.

Czy przydatne?

Co to jest Odpady

Definicja ODPADY: odpady
materiały nie będące produktami podstawowymi (tzn.
produktami wytwarzanymi na rynek), które nie są dalej używane poprzez
wytwórcę dla własnych celów produkcyjnych, przekształcania albo spożycia i
których chce się on pozbyć. Odpady mogą powstawać w czasie ekstrakcji surowców,
w czasie ich przetwarzania w półprodukty i towary gotowe,
w czasie spożycia
wyrobów gotowych i
w czasie każdej innej działalności człowieka. Pojęcie
nie obejmuje pozostałości powtórnie stosowanych w miejscu ich wytwarzania.
Nie obejmuje także materiałów odpadowych, które są bezpośrednio wyrzucane do wody albo uwalniane do powietrza. Dla państw członkowskich UE
odpady definiowane są jako każda substancja albo element, które właściciel
wyrzuca albo ma zamierzenie wyrzucić lub których wyrzucenie jest wymagane (wedle
Instrukcją Porady 91/156/EEC, zmieniającą Dyrektywę 75/442/EEC dotyczącą odpadów);
KATEGORIE ODPADÓW
Q1 Pozostałości z produkcji albo konsumpcji, niewymienione w
pozostałych kategoriach
Q2 Produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Q3 Produkty, których termin przydatności do właściwego użycia
upłynął
Q4 Substancje albo elementy, które zostały rozlane, rozsypane,
zgubione albo takie, które uległy innemu zdarzeniu losowemu, w tym
zanieczyszczone w wyniku wypadku albo powstałe w wyniku prowadzenia akcji
ratowniczej
Q5 Substancje albo elementy zanieczyszczone albo zabrudzone w
wyniku planowych działań (na przykład pozostałości z czyszczenia, materiały z opakowań -
odpady opakowaniowe, pojemniki, i tym podobne)
Q6 elementy albo ich części nienadające się do użytku (((na przykład
usunięte baterie, zużyte katalizatory i tym podobne)))
Q7 Substancje, które nie spełniają już należycie swojej funkcji
(((((na przykład zanieczyszczone kwasy, zanieczyszczone rozpuszczalniki, zużyte sole
hartownicze i tym podobne)))))
Q8 Pozostałości z mechanizmów przemysłowych (((((((na przykład żużle,
pozostałości podestylacyjne i tym podobne)))))))
Q9 Pozostałości z mechanizmów usuwania zanieczyszczeń (((((((((na przykład osady
ściekowe, szlamy z płuczek, pyły z filtrów, zużyte filtry i tym podobne)))))))))
Q10 Pozostałości z obróbki skrawaniem albo wykańczania (((((((((((na przykład
wióry, zgary i tym podobne)))))))))))
Q11 Pozostałości z wydobywania albo przetwarzania surowców (((((((((((((na przykład
pozostałości górnicze i tym podobne)))))))))))))
Q12 Podrobione albo zafałszowane substancje albo elementy (((((((((((((((na przykład
oleje zanieczyszczone PCB i tym podobne)))))))))))))))
Q13 Wszelakie substancje albo elementy, których użycie zostało
prawnie zabronione (((((((((((((((((na przykład PCB i tym podobne)))))))))))))))))
Q14 Substancje albo elementy, dla których posiadacz nie
znajduje już dalszego wykorzystania (((((((((((((((((((na przykład odpady z rolnictwa, gospodarstw
domowych, odpady biurowe, z placówek handlowych, sklepów i tym podobne)))))))))))))))))))
Q15 Zanieczyszczone substancje powstające
w czasie rekultywacji
gleby i ziemi
Q16 Wszelakie substancje albo elementy, które nie zostały
uwzględnione w powyższych kategoriach (((((((((((((((((((((na przykład z działalności usługowej, remontowej).

Słownik Obszar (Zasięg) Wpływu Ujęcia ZWU:
Znaczenie wpływu ujęcia ZWU Region w otoczeniu ujęcia, gdzie wskutek pompowania (albo iniekcji) następuje zmiana parametrów strumienia: wysokości hydraulicznej, prędkości i/((albo kierunku filtracji. W ruchu odpady.
Słownik Opad Atmosferyczny P:
Znaczenie P Woda atmosferyczna (wszystkie rodzaje wody występujące w przyrodzie łącznie z substancjami rozpuszczonymi, emulgowanymi i zawieszonymi i mikroorganizmami), która w wyniku kondensacji z pary wodnej odpady.
Słownik Opad Efektywny:
Znaczenie Opad skuteczny Część opadu całkowitego transformowana (przechodząca) w bezpośredni odpływ powierzchniowy. → Krzywa infiltracji, →Odpływ.[AK odpady.
Słownik Obszar Poboru Wód Podziemnych:
Znaczenie Region poboru wód podziemnych Region przylegający bezpośrednio do studni albo źródła, obejmujący również techniczne wyposażenie i obiekty wykorzystywane do eksploatacji wody.[AS odpady.
Słownik Otwór Spływowy; Filtr Spływowy:
Znaczenie filtr spływowy Otwór wiertniczy wykonany z powierzchni terenu do podziemnego wyrobiska korytarzowego albo z wyrobiska do warstwy wodonośnej, wyposażony w filtr w interwale przecięcia otworem → odpady.

Czym jest odpady znaczenie w Słownik definicje O

  • Dodano:
  • Autor: