Admintracyjne organy co to jest
Definicja Administracyjne organy naczelne w prawie. Znaczenie w rozumieniu kodeksu postępowania.

Czy przydatne?

Definicja Administracyjne organy naczelne w prawie

Definicja z ang. Administrative authorities primates, z niem. Administrative Behörden Primaten.

Słownik: Organami naczelnymi w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są:
w relacji do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, i organów państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych – Prezes Porady Ministrów albo właściwi ministrowie,
w relacji do organów państwowych innych niż określone w pkt 1 – odpowiednie organy o ogólnokrajowym zasięgu działania,
w relacji do organów organizacji socjalnych – naczelne organy tych organizacji, a w przypadku braku takiego organu – Prezes Porady Ministrów albo właściwi ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad ich działalnością.
Art. 18 kodeksu postępowania administracyjnego.

Czym jest Administracyjne organy znaczenie w Słownik prawo A .