Admintracyjne organy co to jest
Definicja Administracyjne organy naczelne w prawie. Znaczenie w rozumieniu kodeksu postępowania.

Czy przydatne?

Definicja Administracyjne organy naczelne w prawie

Definicja z ang. Administrative authorities primates, z niem. Administrative Behörden Primaten.

Słownik ADMINISTRACYJNE ORGANY NACZELNE: Organami naczelnymi w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są:
w relacji do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, i organów państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych – Prezes Porady Ministrów albo właściwi ministrowie,
w relacji do organów państwowych innych niż określone w pkt 1 – odpowiednie organy o ogólnokrajowym zasięgu działania,
w relacji do organów organizacji socjalnych – naczelne organy tych organizacji, a w przypadku braku takiego organu – Prezes Porady Ministrów albo właściwi ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad ich działalnością.
Art. 18 kodeksu postępowania administracyjnego.

Znaczenie Aparat Publiczny:
Wyjaśnienie Publicznie popularny telefon, gdzie połączenie opłacane jest automatycznie, zwłaszcza dzięki monety, żetonu, karty telefonicznej albo karty płatniczej. Art. 2 punkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne administracyjne organy naczelne.
Znaczenie Aktywa Pieniężne:
Wyjaśnienie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także inne aktywa finansowe, w tym zwłaszcza naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeśli aktywa te są administracyjne organy naczelne.
Znaczenie Adhezyjne Postępowanie:
Wyjaśnienie aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z administracyjne organy naczelne.
Znaczenie Alimenty:
Wyjaśnienie środków utrzymania, a stosunkowo potrzeby również środków wychowania (wymóg alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo. Art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ((wymóg administracyjne organy naczelne.
Znaczenie Alternatywny System Obrotu:
Wyjaśnienie poprzez firmę inwestycyjną albo podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny mechanizm kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, iż do administracyjne organy naczelne.

Czym jest Administracyjne organy znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: