alternatywny system obrotu co to jest
Alternatywny System Obrotu, Autostrada, Aparat Publiczny, Agent Rozliczeniowy, Administracyjne.

Słownik prawny A

 • Co znaczy Elektroniczny Adres w prawie Wyjaśnienie teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się dzięki środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej
 • Co znaczy Autoryzacja w prawie Wyjaśnienie korzystający z danej karty jest uprawniony do dokonania transakcji na określoną kwotę. W czasie autoryzacji sprawdzane są pomiędzy innymi
 • Co znaczy Alimenty w prawie Wyjaśnienie a stosunkowo potrzeby również środków wychowania (wymóg alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo. Art. 128 kodeksu
 • Co znaczy Aport w prawie Wyjaśnienie dokonywany w celu pokrycia udziałów. Umowa spółki powinna szczegółowo określać element tego wkładu i osobę wspólnika wnoszącego aport, jak
 • Co znaczy Aukcja w prawie Wyjaśnienie lub przetargu. W ogłoszeniu aukcji lub przetargu należy określić czas, miejsce, element i warunki aukcji lub przetargu lub wskazać sposób
 • Co znaczy Obrotowe Aktywa w prawie Wyjaśnienie razie: aktywów rzeczowych, są przeznaczone do zbycia albo zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego albo w ciągu normalnego cyklu
 • Co znaczy Pieniężne Aktywa w prawie Wyjaśnienie płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także inne aktywa finansowe, w tym zwłaszcza naliczone odsetki od
 • Co znaczy Naczelne Organy Administracyjne w prawie Wyjaśnienie kodeksu postępowania administracyjnego są: w relacji do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z
 • Co znaczy Postępowanie Adhezyjne w prawie Wyjaśnienie przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń
 • Co znaczy Aborcja w prawie Wyjaśnienie wyłącznie poprzez lekarza, w razie gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia albo zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne albo inne
 • Co znaczy Trwałe Aktywa w prawie Wyjaśnienie zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w art. 3 ust. 18 ustawy o rachunkowości. Art. 3 ust. 13 ustawy o rachunkowości
 • Co znaczy Uprzywilejowane Akcje w prawie Wyjaśnienie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia. W szczególności mogą one dotyczyć prawa powoływania albo odwoływania członków zarządu
 • Co znaczy Finansowe Aktywa w prawie Wyjaśnienie kapitałowe wyemitowane poprzez inne jednostki, a również wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych albo prawo do
 • Co znaczy Aktywa w prawie Wyjaśnienie majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe wskutek przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści
 • Co znaczy Akcja w prawie Wyjaśnienie sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Inaczej, akcja to ogół
 • Co znaczy Administracyjne organy wyższego stopnia w prawie Wyjaśnienie kodeksu postępowania administracyjnego są: w relacji do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba
 • Co znaczy Rozliczeniowy Agent w prawie Wyjaśnienie Akceptacyjno Rozliczeniowe (z angielskiego: Acuirer) - organizacja pośrednicząca między Akceptantem a Emitentem karty (ew. jego organizacją
 • Co znaczy Publiczny Aparat w prawie Wyjaśnienie połączenie opłacane jest automatycznie, zwłaszcza dzięki monety, żetonu, karty telefonicznej albo karty płatniczej. Art. 2 punkt 2 ustawy
 • Co znaczy Autostrada w prawie Wyjaśnienie pojazdów samochodowych: a) zaopatrzoną co najmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe
 • Co znaczy Obrotu System Alternatywny w prawie Wyjaśnienie albo podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny mechanizm kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów

Definicje i pojęcia prawne

Jak interpretować, co oznacza, co to jest rozporządzenie prawne.

Kancelaria notarialna, prawna.

Definicja Alternatywny System Obrotu, Autostrada, Aparat Publiczny, Agent Rozliczeniowy, Administracyjne Organy Wyższego Stopnia, Akcja, Aktywa, Aktywa Finansowe, Akcje słownik.

Co to jest Alternatywny System Obrotu, Autostrada, Aparat Publiczny wyjaśnienie.