Akcja co to jest
Definicja Akcja w prawie. Znaczenie wartościowy złączający w sobie prawa o charakterze majątkowym i.

Czy przydatne?

Definicja Akcja w prawie

Definicja z ang. Share, z niem. Aktion.

Słownik AKCJA: Akcja - papier wartościowy złączający w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Inaczej, akcja to ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub także część kapitału akcyjnego.
Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane:
firmę, siedzibę i adres spółki,
oznaczenie-sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,
wysokość dokonanej wpłaty w razie akcji imiennych,
ograniczenia co do rozporządzania akcją,
postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.
Dokument akcji powinien być opatrzony pieczęcią spółki i podpisem zarządu. Podpis może być mechanicznie odtwarzany. Statut może przewidywać dodatkowe postanowienia dotyczące treści dokumentu akcji i jego formy. Naruszenie przepisów pkt 1, 2 i 4 albo brak pieczęci spółki i podpisu zarządu, skutkuje nieważność dokumentu akcji.
Akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki. Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia poprzez akcjonariusza. Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego poprzez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wedle przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Art. 328 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie Aborcja:
Wyjaśnienie może być dokonane wyłącznie poprzez lekarza, w razie gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia albo zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne albo inne przesłanki medyczne wskazują na spore akcja.
Znaczenie Adres Elektroniczny:
Wyjaśnienie mechanizmu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się dzięki środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą akcja.
Znaczenie Aport:
Wyjaśnienie wspólnika spółki, dokonywany w celu pokrycia udziałów. Umowa spółki powinna szczegółowo określać element tego wkładu i osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną akcja.
Znaczenie Aktywa Obrotowe:
Wyjaśnienie jednostki, które w razie: aktywów rzeczowych, są przeznaczone do zbycia albo zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego albo w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej akcja.
Znaczenie Administracyjne Organy Wyższego Stopnia:
Wyjaśnienie stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są: w relacji do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba iż ustawy szczególne stanowią odmiennie akcja.

Czym jest Akcja znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: