Akcja co to jest
Definicja Akcja w prawie. Znaczenie wartościowy złączający w sobie prawa o charakterze majątkowym i.

Czy przydatne?

Definicja Akcja w prawie

Definicja z ang. Share, z niem. Aktion.

Słownik AKCJA: Akcja - papier wartościowy złączający w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Inaczej, akcja to ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub także część kapitału akcyjnego.
Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane:
firmę, siedzibę i adres spółki,
oznaczenie-sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,
wysokość dokonanej wpłaty w razie akcji imiennych,
ograniczenia co do rozporządzania akcją,
postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.
Dokument akcji powinien być opatrzony pieczęcią spółki i podpisem zarządu. Podpis może być mechanicznie odtwarzany. Statut może przewidywać dodatkowe postanowienia dotyczące treści dokumentu akcji i jego formy. Naruszenie przepisów pkt 1, 2 i 4 albo brak pieczęci spółki i podpisu zarządu, skutkuje nieważność dokumentu akcji.
Akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki. Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia poprzez akcjonariusza. Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego poprzez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wedle przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Art. 328 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie Aktywa Pieniężne:
Wyjaśnienie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także inne aktywa finansowe, w tym zwłaszcza naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeśli aktywa te są akcja.
Znaczenie Administracyjne Organy Naczelne:
Wyjaśnienie w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są: w relacji do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, i akcja.
Znaczenie Aukcja:
Wyjaśnienie zawarta w drodze aukcji lub przetargu. W ogłoszeniu aukcji lub przetargu należy określić czas, miejsce, element i warunki aukcji lub przetargu lub wskazać sposób udostępnienia tych warunków akcja.
Znaczenie Agent Rozliczeniowy:
Wyjaśnienie albo Centrum Akceptacyjno Rozliczeniowe (z angielskiego: Acuirer) - organizacja pośrednicząca między Akceptantem a Emitentem karty (ew. jego organizacją płatniczą). Agent rozliczeniowy dokonuje akcja.
Znaczenie Aparat Publiczny:
Wyjaśnienie Publicznie popularny telefon, gdzie połączenie opłacane jest automatycznie, zwłaszcza dzięki monety, żetonu, karty telefonicznej albo karty płatniczej. Art. 2 punkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne akcja.

Czym jest Akcja znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: