Akcja co to jest
Definicja Akcja w prawie. Znaczenie wartościowy złączający w sobie prawa o charakterze majątkowym i.

Czy przydatne?

Definicja Akcja w prawie

Definicja z ang. Share, z niem. Aktion.

Słownik: Akcja - papier wartościowy złączający w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Inaczej, akcja to ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub także część kapitału akcyjnego.
Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane:
firmę, siedzibę i adres spółki,
oznaczenie-sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,
wysokość dokonanej wpłaty w razie akcji imiennych,
ograniczenia co do rozporządzania akcją,
postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.
Dokument akcji powinien być opatrzony pieczęcią spółki i podpisem zarządu. Podpis może być mechanicznie odtwarzany. Statut może przewidywać dodatkowe postanowienia dotyczące treści dokumentu akcji i jego formy. Naruszenie przepisów pkt 1, 2 i 4 albo brak pieczęci spółki i podpisu zarządu, skutkuje nieważność dokumentu akcji.
Akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki. Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia poprzez akcjonariusza. Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego poprzez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wedle przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Art. 328 kodeksu spółek handlowych.

Czym jest Akcja znaczenie w Słownik prawo A .