Aport co to jest
Definicja Aport w prawie. Znaczenie wspólnika spółki, dokonywany w celu pokrycia udziałów. Umowa.

Czy przydatne?

Definicja Aport w prawie

Definicja z ang. Contribution, z niem. Beitrag.

Słownik APORT: Wkład niepieniężny wspólnika spółki, dokonywany w celu pokrycia udziałów. Umowa spółki powinna szczegółowo określać element tego wkładu i osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Wynagrodzenia za usługi świadczone przy stworzeniu spółki nie można wypłacać ze środków wpłaconych na pokrycie kapitału zakładowego, jak również zaliczać na poczet wkładu wspólnika.
Art. 158 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie Agent Rozliczeniowy:
Wyjaśnienie albo Centrum Akceptacyjno Rozliczeniowe (z angielskiego: Acuirer) - organizacja pośrednicząca między Akceptantem a Emitentem karty (ew. jego organizacją płatniczą). Agent rozliczeniowy dokonuje aport.
Znaczenie Alternatywny System Obrotu:
Wyjaśnienie poprzez firmę inwestycyjną albo podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny mechanizm kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, iż do aport.
Znaczenie Administracyjne Organy Wyższego Stopnia:
Wyjaśnienie stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego są: w relacji do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba iż ustawy szczególne stanowią odmiennie aport.
Znaczenie Aktywa Pieniężne:
Wyjaśnienie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także inne aktywa finansowe, w tym zwłaszcza naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeśli aktywa te są aport.
Znaczenie Aktywa Obrotowe:
Wyjaśnienie jednostki, które w razie: aktywów rzeczowych, są przeznaczone do zbycia albo zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego albo w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej aport.

Czym jest Aport znaczenie w Słownik prawo A .

  • Dodano:
  • Autor: