Brak świadomości lub swobody co to jest
Definicja Brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji w prawie. Znaczenie oświadczenie woli.

Czy przydatne?

Definicja Brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji w prawie

Definicja z ang. Lack of awareness or the freedom to come to a decision, z niem. Der Mangel an Bewusstsein oder die Freiheit, eine Entscheidung zu kommen.

Słownik BRAK ŚWIADOMOŚCI LUB SWOBODY POWZIĘCIA DECYZJI: Nieważne jest oświadczenie woli złożone poprzez osobę, która z żadnych powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to zwłaszcza choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.
Art. 82 kodeksu cywilnego.

Znaczenie BIN:
Wyjaśnienie Bank Identyfication Number) - pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalające na zidentyfikowanie rodzaju karty i banku wydającego kartę a również organizacji płatniczej, która wydała kartę brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji.
Znaczenie Błąd Wyłączający Odpowiedzialność Karną:
Wyjaśnienie umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię. Odpowiada na podstawie regulaminu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność sprawca, który brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji.
Znaczenie Bezpaństwowiec:
Wyjaśnienie Osoba, która nie nabyła obywatelstwa żadnego państwa poprzez urodzenie, a również osoba, która utraciła dotychczasowe obywatelstwo i nie nabyła obywatelstwa żadnego innego państwa brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji.
Znaczenie Biegły Skarbowy:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to rzeczoznawcę w określonej dziedzinie, uprawnionego do wyceny majątku zobowiązanego i wpisanego na listę biegłych skarbowych prowadzoną poprzez izbę skarbową; art. 1 a ust. 1 brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji.
Znaczenie Budowla:
Wyjaśnienie budowlany niebędący budynkiem albo przedmiotem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji.

Czym jest Brak świadomości lub swobody znaczenie w Słownik prawo B .

  • Dodano:
  • Autor: