Molestowanie seksualne co to jest
Definicja Molestowanie seksualne w prawie. Znaczenie racji na płeć jest również każde.

Czy przydatne?

Definicja Molestowanie seksualne w prawie

Definicja z ang. sexual harassment, z niem. sexuelle Belästigung.

Słownik MOLESTOWANIE SEKSUALNE: Dyskryminowaniem z racji na płeć jest również każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym albo odnoszące się do płci pracownika, którego celem albo skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne albo pozawerbalne przedmioty (molestowanie seksualne).
Art. 18 (3) § 6 kodeksu pracy.

Znaczenie Metoda Dochodowa Wyceny Nieruchomości:
Wyjaśnienie bazuje na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, iż jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Stosuje się je przy molestowanie seksualne.
Znaczenie Metoda Kosztowa Wyceny Nieruchomości:
Wyjaśnienie bazuje na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, iż wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Przy podejściu tym ustala się oddzielnie molestowanie seksualne.
Znaczenie Międzynarodowy Transport Drogowy:
Wyjaśnienie wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie przewozu osób albo rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważane jest także zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy molestowanie seksualne.
Znaczenie Miejsce Zamieszkania Dziecka:
Wyjaśnienie zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone molestowanie seksualne.
Znaczenie Mobbing:
Wyjaśnienie działania albo zachowania dotyczące pracownika albo skierowane przeciwko pracownikowi, opierające na uporczywym i długotrwałym nękaniu albo zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę molestowanie seksualne.

Czym jest Molestowanie seksualne znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: