Molestowanie seksualne co to jest
Definicja Molestowanie seksualne w prawie. Znaczenie racji na płeć jest również każde.

Czy przydatne?

Definicja Molestowanie seksualne w prawie

Definicja z ang. sexual harassment, z niem. sexuelle Belästigung.

Słownik MOLESTOWANIE SEKSUALNE: Dyskryminowaniem z racji na płeć jest również każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym albo odnoszące się do płci pracownika, którego celem albo skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne albo pozawerbalne przedmioty (molestowanie seksualne).
Art. 18 (3) § 6 kodeksu pracy.

Znaczenie Mieszkaniowy Zasób Gminy:
Wyjaśnienie rozumieć lokale stanowiące własność gminy lub gminnych osób prawnych albo firm handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a również lokale pozostające w molestowanie seksualne.
Znaczenie Międzynarodowy Transport Drogowy:
Wyjaśnienie wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinie przewozu osób albo rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważane jest także zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy molestowanie seksualne.
Znaczenie Miejsce Zamieszkania Dziecka:
Wyjaśnienie zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone molestowanie seksualne.
Znaczenie Miejsce Zamieszkania:
Wyjaśnienie zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, gdzie osoba ta przebywa z zamierzeniem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego). Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, bo molestowanie seksualne.
Znaczenie Mienie Wielkiej Wartości:
Wyjaśnienie Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 6 kodeksu karnego molestowanie seksualne.

Czym jest Molestowanie seksualne znaczenie w Słownik prawo M .

  • Dodano:
  • Autor: