Rozwiązanie umowy o pracę co to jest
Definicja Rozwiązanie umowy o pracę w prawie. Znaczenie rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron.

Czy przydatne?

Definicja Rozwiązanie umowy o pracę w prawie

Definicja z ang. Termination of employment, z niem. Kündigung des Arbeits.

Słownik ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ: Umowa o pracę rozwiązuje się:
na mocy porozumienia stron,
poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
poprzez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
z upływem czasu, na który była zawarta,
z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
Umowa o pracę na moment próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem. moment wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień albo miesiąc lub ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę albo w ostatnim dniu miesiąca. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu albo rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony albo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana powód uzasadniająca wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę albo jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.
Art. 30 kodeksu pracy.

Znaczenie Rygor Natychmiastowej Wykonalności:
Wyjaśnienie wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeśli: 1) zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za moment rozwiązanie umowy o pracę.
Znaczenie Reprezentant W Postępowaniu Grupowym:
Wyjaśnienie ekipy może być osoba będąca członkiem ekipy lub powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w dziedzinie przysługujących im uprawnień. Reprezentant ekipy prowadzi postępowanie w imieniu własnym, na rozwiązanie umowy o pracę.
Znaczenie Reklama (Drogowa):
Wyjaśnienie wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wspólnie z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu regulaminów o rozwiązanie umowy o pracę.
Znaczenie Roszczenie Regresowe:
Wyjaśnienie na podstawie którego, podmiot spelniający roszczenie do którego był zobowiązany na podstawie określonej umowy albo regulaminów prawa, może domagać się zwrotu spełnionego przedtem świadczenia w rozwiązanie umowy o pracę.
Znaczenie Rękojmia Wiary Publicznej Ksiąg Wieczystych:
Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto poprzez czynność prawną z osobą rozwiązanie umowy o pracę.

Czym jest Rozwiązanie umowy o pracę znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: