Termin do wniesienia co to jest
Definicja Termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie do sądu, który wydał.

Czy przydatne?

Definicja Termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. The deadline for an appeal in a civil case, z niem. Die Frist für eine Beschwerde in einem Zivilverfahren.

Słownik TERMIN DO WNIESIENIA APELACJI W SPRAWIE CYWILNEJ: Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeśli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, gdzie upłynął termin do żądania uzasadnienia.
art. 369 k.p.c.

Znaczenie Towary Niewspólnotowe:
Wyjaśnienie wyroby wspólnotowe. wyroby wspólnotowe tracą swój status celny z chwilą opuszczenia obszaru celnego Wspólnoty Art. 4 pkt 8 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej.
Znaczenie Towary Całkowicie Uzyskane Na Obszarze Celnym Wspólnoty:
Wyjaśnienie wyroby kompletnie uzyskane w danym państwie: a) produkty mineralne tam wydobyte termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej.
Znaczenie Teren Budowy:
Wyjaśnienie Przestrzeń, gdzie prowadzone są roboty budowlane wspólnie z przestrzenią zajmowaną poprzez urządzenia zaplecza budowy art. 3 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej.
Znaczenie Tytuły Uczestnictwa W Instytucjach Wspólnego Inwestowania:
Wyjaśnienie podstawie właściwych regulaminów prawa polskiego albo obcego papiery wartościowe albo niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej.
Znaczenie Termin Oznaczony W Tygodniach, Miesiącach, Latach:
Wyjaśnienie tygodniach, miesiącach albo latach kończy się z upływem dnia, który nazwą albo datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego termin do wniesienia apelacji w sprawie cywilnej.

Czym jest Termin do wniesienia apelacji znaczenie w Słownik prawo T .

  • Dodano:
  • Autor: