Zbieg egzekucji co to jest
Definicja Zbieg egzekucji w prawie. Znaczenie egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej.

Czy przydatne?

Definicja Zbieg egzekucji w prawie

Definicja z ang. The confluence of execution, z niem. Die Einmündung der Ausführung.

Słownik ZBIEG EGZEKUCJI: W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej samej nieruchomości, rzeczy lub prawa majątkowego albo niemajątkowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, zobowiązanego albo z urzędu i przekazuje akta egzekucji administracyjnej sądowi rejonowemu wedle przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
art. 62 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Zezwolenie (Według Ustawy O Transporcie Drogowym - Przyp. Red.):
Wyjaśnienie administracyjna wydana poprzez ministra właściwego ds. transportu, Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca przewoźnika drogowego zbieg egzekucji.
Znaczenie Zysk:
Wyjaśnienie stworzenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie powiększenia wartości aktywów, lub pomniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do zbieg egzekucji.
Znaczenie Zakres Pełnomocnictwa Procesowego:
Wyjaśnienie procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: 1) wszystkich łączących się z kwestią czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania zbieg egzekucji.
Znaczenie Zajęcie Egzekucyjne:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to czynność organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do wykonania zbieg egzekucji.
Znaczenie Zgłoszenie Opłaty (EETS):
Wyjaśnienie przekazane podmiotowi pobierającemu koszty, które zatwierdza poruszanie się pojazdem na obszarze poboru opłat, w formie uzgodnionej poprzez dostawcę usługi koszty elektronicznej i podmiot zbieg egzekucji.

Czym jest Zbieg egzekucji znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: