Zbieg egzekucji co to jest
Definicja Zbieg egzekucji w prawie. Znaczenie egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej.

Czy przydatne?

Definicja Zbieg egzekucji w prawie

Definicja z ang. The confluence of execution, z niem. Die Einmündung der Ausführung.

Słownik ZBIEG EGZEKUCJI: W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej samej nieruchomości, rzeczy lub prawa majątkowego albo niemajątkowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, zobowiązanego albo z urzędu i przekazuje akta egzekucji administracyjnej sądowi rejonowemu wedle przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
art. 62 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Zakaz Ogłoszenia Upadłości:
Wyjaśnienie upadłości: Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego; publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy i utworzonych w wykonaniu zbieg egzekucji.
Znaczenie Zobowiązanie:
Wyjaśnienie przeszłych zdarzeń wymóg wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują zastosowanie już posiadanych albo przyszłych aktywów jednostki. Art. 3 ust. 20 ustawy o rachunkowości zbieg egzekucji.
Znaczenie Zgoda Współmałżonka:
Wyjaśnienie małżonka jest potrzebna do dokonania: czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości albo użytkowania wieczystego, jak także prowadzącej do oddania zbieg egzekucji.
Znaczenie Zasób Nieruchomości:
Wyjaśnienie które stanowią element własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu albo województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, i nieruchomości będące obiektem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa zbieg egzekucji.
Znaczenie Zawieszenie Postępowania Cywilnego:
Wyjaśnienie postępowanie z urzędu: 1) w przypadku śmierci strony albo jej przedstawiciela ustawowego, straty poprzez nich umiejętności procesowej, straty poprzez stronę umiejętności sądowej albo straty poprzez zbieg egzekucji.

Czym jest Zbieg egzekucji znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: