Zmiana reprezentanta grupy co to jest
Definicja Zmiana reprezentanta grupy w prawie. Znaczenie niż połowy członków ekipy sąd może dokonać.

Czy przydatne?

Definicja Zmiana reprezentanta grupy w prawie

Definicja z ang. Change of representative groups, z niem. Änderung der repräsentativen Gruppen.

Słownik ZMIANA REPREZENTANTA GRUPY: Na wniosek więcej niż połowy członków ekipy sąd może dokonać zmiany reprezentanta ekipy. Wniosek powinien wskazywać proponowanego reprezentanta ekipy i zawierać jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie reprezentantem. Sąd wydaje postanowienie na posiedzeniu niejawnym. Zmiana reprezentanta ekipy nie skutkuje wygaśnięcia udzielonego w postępowaniu pełnomocnictwa. W razie złożenia wniosku o zmianę reprezentanta ekipy po wydaniu wyroku, bieg terminu do zaskarżenia wyroku nie może skończyć się przedtem niż z upływem dwóch tygodni od uprawomocnienia się postanowienia o zmianie reprezentanta ekipy.
art. 18 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Znaczenie Zielona Karta:
Wyjaśnienie certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wystawiony w imieniu biura narodowego Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych zmiana reprezentanta grupy.
Znaczenie Zjazd:
Wyjaśnienie publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu regulaminów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Art. 4 punkt 1 zmiana reprezentanta grupy.
Znaczenie Zobowiązania Krótkoterminowe:
Wyjaśnienie Ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a również całość albo tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Art. 3 ust. 22 ustawy o rachunkowości zmiana reprezentanta grupy.
Znaczenie Zadatek:
Wyjaśnienie zastrzeżenia umownego lub zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, iż w przypadku niewykonania umowy poprzez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od zmiana reprezentanta grupy.
Znaczenie Zażalenie Wierzyciela W Egzekucji Administracyjnej:
Wyjaśnienie obowiązku o charakterze niepieniężnym rzecz albo prawo majątkowe, których wyłączenia spod egzekucji żądano, zostały także objęte środkiem egzekucyjnym wskazanym poprzez wierzyciela, organ egzekucyjny zmiana reprezentanta grupy.

Czym jest Zmiana reprezentanta grupy znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: