Zobowiązanie przemienne co to jest
Definicja Zobowiązanie przemienne w prawie. Znaczenie zobowiązany w ten sposób, iż wykonanie.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązanie przemienne w prawie

Definicja z ang. commitment alternating, z niem. Engagement Wechsel.

Słownik ZOBOWIĄZANIE PRZEMIENNE: Jeśli dłużnik jest zobowiązany w ten sposób, iż wykonanie zobowiązania może nastąpić poprzez spełnienie jednego z kilku świadczeń (zobowiązanie przemienne), wybór świadczenia należy do dłużnika, chyba iż z czynności prawnej, z ustawy albo z okoliczności wynika, że uprawnionym do wyboru jest wierzyciel albo osoba trzecia.
Art. 365 § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Zbieg Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej samej nieruchomości, rzeczy lub prawa majątkowego albo niemajątkowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela zobowiązanie przemienne.
Znaczenie Znaczący Wpływ Na Inną Jednostkę:
Wyjaśnienie sprawowania kontroli albo współkontroli umiejętność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału albo pokrycia wyniku finansowego innej jednostki. Art zobowiązanie przemienne.
Znaczenie Znaczna Szkoda:
Wyjaśnienie jest szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 w zw. z art. 115 § 5 kodeksu karnego zobowiązanie przemienne.
Znaczenie Zasiedzenie Rzeczy Ruchomej:
Wyjaśnienie ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba iż posiada w złej wierze. Art. 174 kodeksu cywilnego zobowiązanie przemienne.
Znaczenie Zasada Swobody Umów:
Wyjaśnienie umowę mogą ułożyć relacja prawny wg swego uznania, byle tylko jego treść albo cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) relacji, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Art. 353(1) kodeksu zobowiązanie przemienne.

Czym jest Zobowiązanie przemienne znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: