Dokumentacja co to jest
Co to jest Dokumentacja hydrogeologiczna. Wyjaśnienie Zestaw dokumentów przedstawiających wyniki.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczna Dokumentacja

Dokumentacja hydrogeologiczna
Zestaw dokumentów przedstawiających wyniki badań warunków hydrogeologicznych określonego obszaru dla ustalonych celów praktycznych (projektowanie ujęć wód podziemnych, inwestycji hydrotechnicznych, górniczych, budowlanych, komunikacyjnych itp). Wg Prawa geologicznego i górniczego z 1994 r. d.h. to opracowanie realizowane w celu:ustalania → zasobów wód podziemnych; określania warunków hydrogeologicznych przez wzgląd na wydobywaniem kopalin, wtłaczaniem wód do górotworu; projektowaniem odwodnień, nawodnień i inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne; magazynowaniem i składowaniem substancji albo odpadów; ustanawianiem stref (obszarów) ochronnych zbiorników wód podziemnych. D.h. obejmuje część analityczną, kolekcja wyników badań i pomiarów terenowych, ich interpretację (wykresy, mapy, przekroje), również praktyczne wnioski. Zawiera części: 1) tabelaryczną z rezultatami badań i pomiarów, 2) graficzną – wykresy, mapy i przekroje, 3) tekstową, stanowiącą poszerzone objaśnienie części tabelarycznej i graficznej z analizą wyników, 4) wnioskową. D.h. opracowuje się w zunifikowanej formie wedle obowiązującymi normami i instrukcjami.[AK].

Czym jest Dokumentacja hydrogeologiczna znaczenie w Słownik definicje D