Karta obciążeniowa co to jest
Definicja Karta obciążeniowa w prawie. Znaczenie z angielskiego: Charge card) - karta płatnicza.

Czy przydatne?

Definicja Karta obciążeniowa w prawie

Definicja z ang. debit card, z niem. Debitkarte.

Słownik KARTA OBCIĄŻENIOWA: Karta obciążeniowa (z angielskiego: Charge card) - karta płatnicza funkcjonująca w oparciu o rachunek bankowy posiadacza, łączy cechy karty debetowej i kredytowej. Dokonywane transakcje są sumowane i odejmowane od salda rachunku w wyznaczonym dniu, zazwyczaj raz w miesiącu.

Znaczenie Konsument:
Wyjaśnienie Za konsumenta uważane jest osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą albo zawodową. Art. 22 (1) kodeksu cywilnego karta obciążeniowa.
Znaczenie Koszty Płacy:
Wyjaśnienie finansowane poprzez pracodawcę obligatoryjne składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obligatoryjne składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych karta obciążeniowa.
Znaczenie Komplementariusz:
Wyjaśnienie Wspólnik spółki komandytowej, który wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia, całym swoim dorobkiem. Art. 102 kodeksu spółek handlowych karta obciążeniowa.
Znaczenie Kara Umowna:
Wyjaśnienie umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego karta obciążeniowa.
Znaczenie Kraker:
Wyjaśnienie cracker - łamacz) – osoba zajmująca się łamaniem zabezpieczeń komputerowych, zabezpieczeń serwerów w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do ich zasobów albo łamanie zabezpieczeń aplikacji karta obciążeniowa.

Czym jest Karta obciążeniowa znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: