Koszty płacy co to jest
Definicja Koszty płacy w prawie. Znaczenie finansowane poprzez pracodawcę obligatoryjne składki na.

Czy przydatne?

Definicja Koszty płacy w prawie

Definicja z ang. wage costs, z niem. Lohnkosten.

Słownik KOSZTY PŁACY: Płaca brutto i finansowane poprzez pracodawcę obligatoryjne składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obligatoryjne składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

Art. 2 punkt 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej i socjalnej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Znaczenie Kwit Depozytowy:
Wyjaśnienie wyemitowany poprzez instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego albo innego państwa należącego do OECD: a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wzgląd na papierami koszty płacy.
Znaczenie Koszt:
Wyjaśnienie pomniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie pomniejszenia wartości aktywów, lub powiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które koszty płacy.
Znaczenie Kaucja W Postępowaniu Grupowym:
Wyjaśnienie pozwanego sąd może zobowiązać powoda do złożenia kaucji na zabezpieczenie wydatków procesu. Pozwany może zgłosić żądanie zabezpieczenia wydatków najpóźniej przy pierwszej czynności procesowej koszty płacy.
Znaczenie Konsument:
Wyjaśnienie Za konsumenta uważane jest osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą albo zawodową. Art. 22 (1) kodeksu cywilnego koszty płacy.
Znaczenie Kasacja:
Wyjaśnienie nadzwyczajnym środkiem odwoławczym w postępowaniu sądowym. Od wyroku sądu odwoławczego (II instancja) kończącego postępowanie, może być wniesiona kasacja do Sądu Najwyższego. Kasacja w odróżnieniu od koszty płacy.

Czym jest Koszty płacy znaczenie w Słownik prawo K .

  • Dodano:
  • Autor: