Nawiązka co to jest
Definicja Nawiązka w prawie. Znaczenie represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na.

Czy przydatne?

Definicja Nawiązka w prawie

Definicja z ang. Injunctive, z niem. Unterlassungs.

Słownik NAWIĄZKA: Nawiązka to jest represyjno-odszkodowawczy środek karny będący reakcją na popełnienie czynu zabronionego. Nawiązka może byc orzeczona na rzecz pokrzywdzonego przestępstwem albo na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji albo organizacji socjalnej, wpisanej do wykazu prowadzonego poprzez Ministra Sprawiedliwości. Sąd może zasądzić nawiązkę w wysokości do 100.000 złotych.
Art. 47 i 48 kodeksu karnego.

Znaczenie Nienależne Świadczenie Alimentacyjne:
Wyjaśnienie świadczenie alimentacyjne - znaczy to świadczenia z funduszu alimentacyjnego: a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości albo w nawiązka.
Znaczenie Nienależyte Wykonanie Umowy:
Wyjaśnienie jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania, chyba iż niewykonanie albo nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nawiązka.
Znaczenie Należyta Staranność:
Wyjaśnienie Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w relacjach danego rodzaju (należyta staranność). Art. 355 § 1 kodeksu cywilnego nawiązka.
Znaczenie Nabycie Wierzytelności:
Wyjaśnienie która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty: jeśli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście lub pewnymi obiektami majątkowymi; jeśli nawiązka.
Znaczenie Niezdolność Do Pracy Z Tytułu Wieku:
Wyjaśnienie Ukończone 60 lat poprzez kobietę i 65 lat poprzez mężczyznę. Art. 6 punkt 7 ustawy o pomocy socjalnej nawiązka.

Czym jest Nawiązka znaczenie w Słownik prawo N .

  • Dodano:
  • Autor: