Nieważność postępowania co to jest
Definicja Nieważność postępowania cywilnego w prawie. Znaczenie postępowania zachodzi: 1) jeśli.

Czy przydatne?

Definicja Nieważność postępowania cywilnego w prawie

Definicja z ang. Nullity of Civil Procedure, z niem. Ungültigkeit der Zivilprozessordnung.

Słownik: Nieważność postępowania zachodzi:
1) jeśli droga sądowa była niedopuszczalna,
2) jeśli strona nie miała umiejętności sądowej albo procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania albo przedstawiciela ustawowego, lub gdy pełnomocnik strony nie był należycie zamocowany,
3) jeśli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami toczy się kwestia przedtem wszczęta lub jeśli kwestia taka została już prawomocnie osądzona,
4) jeśli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa lub jeśli w rozpoznaniu kwestie brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy,
5) jeśli strona została pozbawiona możności obrony swych praw,
6) jeśli sąd rejonowy orzekł w kwestii, gdzie sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu.
art. 379 k.p.c.

Czym jest Nieważność postępowania znaczenie w Słownik prawo N .