Dyrektywa Unii Europejskiej co to jest
Co to jest Dyrektywa Unii Europejskiej. Wyjaśnienie stanowiący, który odpowiada ustawie Sejmu RP.

Czy przydatne?

Co to jest Europejskiej Unii Dyrektywa

Definicja DYREKTYWA UNII EUROPEJSKIEJ: Instrukcja UE
Akt prawny stanowiący, który odpowiada ustawie Sejmu RP, ustanawiany poprzez Radę UE. Ma charakter obowiązkowy dla krajów członkowskich UE. W krajach kandydujących powinna być etapowo wprowadzana (moment dostosowawczy) i rozpoczyna obowiązywać z dniem przyjęcia do UE. Mechanizm dostosowawczy złożona jest z trzech etapów: transpozycji prawa, implementacji regulaminów i egzekwowania regulaminów. Do porządku prawnego krajów kandydujących instrukcja powinna zostać przetransponowana, etapowo wdrażana i jej regulaminy powinny być egzekwowane. W uzupełnieniu dyrektywy opracowywane są regulaminy wykonawcze (regulations). instrukcja podaje termin wejścia w życie nowych regulaminów, ale podaje także okresy przejściowe. Przykłady instrukcji: D.98/83/EWG dotycząca wody pitnej, D.80/68/EWG w kwestii ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami wywołanymi poprzez wybrane substancje niebezpieczne.[ASd].

Słownik Dwutlenek Węgla Zrównoważony; D.W. Bierny, Ditlenek Węgla Zrównoważony:
Znaczenie zrównoważony; d.w. bierny, ditlenek węgla zrównoważony Część rozpuszczonego w wodzie podziemnej gazowego (wolnego) dwutlenku węgla, warunkująca utrzymanie się wodorowęglanów w stanie rozpuszczonym dyrektywa unii europejskiej.
Słownik Dysocjacja Elektrolityczna:
Znaczenie elektrolityczna Mechanizm zachodzący powszechnie w roztworach wodnych, opierający na rozpadzie cząsteczek wody na jony OH- i H+ i rozpuszczanych w wodzie substancji na jony. Zachodzi wskutek dyrektywa unii europejskiej.
Słownik Depresja Jednostkowa So:
Znaczenie jednostkowa so Wartość depresji przypadająca na jednostkowe natężenie pompowania (wydatku Q) studni:so = s/Q Wymiar: [L-2T]. Jednostka: h/m2 = mh/m3. → Depresja zwierciadła wody, → Depresja dyrektywa unii europejskiej.
Słownik Dren Krasowy:
Znaczenie Kluczowy kanał krasowy prowadzący wody w krasowym poziomie wodonośnym. Czasami termin ten jest także stosowany w odniesieniu do kanału krasowego zasilającego → źródło. → Kanały krasowe.[AR dyrektywa unii europejskiej.
Słownik Dyskretyzacja:
Znaczenie Zastąpienie obszaru ciągłego zbiorem podobszarów. W zagadnieniach hydrogeologicznych d. jest służąca do podziału obszaru filtracji na → bloki obliczeniowe (przedmioty, → d. obszaru filtracji) i do dyrektywa unii europejskiej.

Czym jest Dyrektywa Unii Europejskiej znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: