Dyrektywa Unii Europejskiej co to jest
Co to jest Dyrektywa Unii Europejskiej. Wyjaśnienie stanowiący, który odpowiada ustawie Sejmu RP.

Czy przydatne?

Co to jest Europejskiej Unii Dyrektywa

Definicja DYREKTYWA UNII EUROPEJSKIEJ: Instrukcja UE
Akt prawny stanowiący, który odpowiada ustawie Sejmu RP, ustanawiany poprzez Radę UE. Ma charakter obowiązkowy dla krajów członkowskich UE. W krajach kandydujących powinna być etapowo wprowadzana (moment dostosowawczy) i rozpoczyna obowiązywać z dniem przyjęcia do UE. Mechanizm dostosowawczy złożona jest z trzech etapów: transpozycji prawa, implementacji regulaminów i egzekwowania regulaminów. Do porządku prawnego krajów kandydujących instrukcja powinna zostać przetransponowana, etapowo wdrażana i jej regulaminy powinny być egzekwowane. W uzupełnieniu dyrektywy opracowywane są regulaminy wykonawcze (regulations). instrukcja podaje termin wejścia w życie nowych regulaminów, ale podaje także okresy przejściowe. Przykłady instrukcji: D.98/83/EWG dotycząca wody pitnej, D.80/68/EWG w kwestii ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami wywołanymi poprzez wybrane substancje niebezpieczne.[ASd].

Słownik Drenaż Ochronny Skarp; Drenaż Ochronny Zboczy:
Znaczenie skarp; drenaż ochronny zboczy Odwodnienie skarp wykonane raczej u ich podnóża w celu zapewnienia stateczności (ryc. 18).[AK]Ryc. 18. Przykłady drenażowego zabezpieczenia skarp (częściowo wg Wieczysty dyrektywa unii europejskiej.
Słownik Dekolmatacja (Przewodu Krasowego):
Znaczenie Dekolmatacja (przewodu krasowego) Usuwanie (z reguły nagłe) materiału wypełniającego na przykład przewód krasowy wskutek zmiany panującego w nim ciśnienia.[JD dyrektywa unii europejskiej.
Słownik Dysocjacja Elektrolityczna:
Znaczenie elektrolityczna Mechanizm zachodzący powszechnie w roztworach wodnych, opierający na rozpadzie cząsteczek wody na jony OH- i H+ i rozpuszczanych w wodzie substancji na jony. Zachodzi wskutek dyrektywa unii europejskiej.
Słownik Dyskretyzacja:
Znaczenie Zastąpienie obszaru ciągłego zbiorem podobszarów. W zagadnieniach hydrogeologicznych d. jest służąca do podziału obszaru filtracji na → bloki obliczeniowe (przedmioty, → d. obszaru filtracji) i do dyrektywa unii europejskiej.
Słownik Dehydratacja; Odszczepienie Cząstek Wody:
Znaczenie odszczepienie cząstek wody Definicja szeroko służące w naukach przyrodniczych. W hydrogeologii:1. Mechanizm zachodzący między innymi w wodach podziemnych, opierający na odszczepieniu od jonów albo dyrektywa unii europejskiej.

Czym jest Dyrektywa Unii Europejskiej znaczenie w Słownik definicje D

  • Dodano:
  • Autor: