pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Five-year gain Specjalne przerwie zysków z aktywów znajdujących się w posiadaniu ponad pięć lat został zniesiony
 • Co znaczy Student loan interest deduction studenckich wykorzystywane do płacenia za kolegium lub innych po wysokich kosztów edukacji szkolnej dla siebie, współmałżonka lub osoby pozostające na utrzymaniu. Tego podatku
 • Co znaczy Burden of proof zeznanie podatkowe jest poprawne, a nie IRS musi dostarczyć przekonujących dowodów, że jest nieprawdziwa. Chociaż Kongres przesunęła ciężaru dowodu do IRS w niektórych sporów
 • Co znaczy Automobile, business use odliczone jako koszty prowadzenia działalności lub pracownika. Można odliczyć rzeczywiste koszty lub, w roku 2008, 50,5 centa za mile za pierwsze półrocze tego roku i 58,5 centa

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Ciężka woda Pojęcie wodoru (→ deuter) wskutek → frakcjonowania izotopowego. Występują one najczęściej w cząsteczkach 1HD16O i 1H218O. Kluczowym procesem, który prowadzi do powstawania c.w. w obiegu
 • Co znaczy Woda służąca do zaopatrzenia (ludności) Pojęcie zazwyczaj po oczyszczeniu (w stacji uzdatniania), przekazywana do sieci wodociągowej albo do zapasowego zbiornika, przeważnie wykorzystywana do aopatrzenia ludności. → Woda
 • Co znaczy Podatność na biodegradację Pojęcie Podatność na biodegradację Stopień umiejętności substancji organicznej do ulegania → biodegradacji. → Biodegradacja całkowita.[AM
 • Co znaczy Geohydrologia Pojęcie poezji amerykańskiej. 2. Edukacja o → hydrologii globu ziemskiego jako całości. 3. Hydrologia i hydraulika wód podziemnych (niekiedy rozumie się pod tym terminem hydrogeologię

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Wielka Emigracja Definicja upadku stworzenia listopadowego, doprowadziły do emigracji ok. 11 tys. uczestników tego zrywu narodowego. Wyjeżdżano najczęściej do Francji, Anglii, Belgii, państw niemieckich
 • Co znaczy Plan „Burza” i Powstanie Warszawskie Definicja plan „Burza”, którym objęto ziemie przed II wojną światową należące do Polski, a które 17 IX 1939 roku zajął Związek Radziecki i nawet w momencie, gdy utrzymywał relacje
 • Co znaczy Sprawa polska na Kongresie Wiedeńskim, utworzenie Królestwa Polskiego Definicja września 1814 roku do czerwca 1815 roku obradował . Pośród wielu podejmowanych tam decyzji, kilka dotyczyło ziem polskich. Z departamentów: poznańskiego
 • Co znaczy Plemiona polskie Definicja nazywanych opolami, a więc kilku rodów zamieszkujących wspólny teren. W połowie IX wieku na terenie ziem polskich zamieszkiwało kilkanaście plemion. W X wieku były to plemiona

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Administracyjne organy wyższego stopnia Definicja administracyjnego są: w relacji do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba iż ustawy szczególne stanowią odmiennie, w relacji do
 • Co to jest Port lotniczy Definicja Lotnisko użytku publicznego używane do lotów handlowych art. 2 pkt 17 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze
 • Co to jest Organy jednostek samorządu terytorialnego Definicja pow.ów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa i kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta
 • Co to jest Alternatywny system obrotu Definicja prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny mechanizm kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, iż do zawarcia transakcji