nitryfikacja nieliniowość co to jest
Nitryfikacja, Nieliniowość Filtracji, Neutralna Linia Prądu, Normatywy Jakości Wody, Natężenie.

Badania i analizy na N

 • Co znaczy Niżówka wód podziemnych Słownik Niżówka wód podziemnych Niewielki odpływ wód podziemnych związany z okresem posusznym po małych opadach, poniżej stanów średnich. → Odpływ
 • Co znaczy Nuklid Słownik Nuklid Atom określonego rodzaju scharakteryzowany poprzez skład jądra, czyli liczbę atomową Z (liczba protonów), liczbę neutronową N
 • Co znaczy Nasycenie (wody) Słownik Nasycenie (wody) Cecha chemiczna wody uzależniona od stężenia substancji rozpuszczonych. Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny
 • Co znaczy Neumanna warunek brzegowy (II rodzaju) Słownik Neumanna warunek brzegowy (II rodzaju) Zadana wartość pochodnej funkcji wzdłuż normalnej zewnętrznej do brzegu obszaru. W modelach
 • Co znaczy Nasycenie tlenem Słownik Nasycenie tlenem 1. Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej albo płytko występującej wodzie podziemnej w stanie
 • Co znaczy Normy jakości wody pitnej Słownik Normy jakości wody pitnej Obowiązujące regulaminy normatywne bądź sanitarne ustalające dopuszczalne dla → wód pitnych stężenia różnych (w
 • Co znaczy Niecka artezyjska Słownik Niecka artezyjska Struktura, zwykle synklinalna, gdzie utwory wodonośne są przykryte i podścielone → utworami praktycznie
 • Co znaczy Nieliniowość równania filtracji Słownik Nieliniowość równania filtracji Ogólne równanie Boussinesqa z racji na fakt, że wysokość hydrauliczna H znajduje się w pierwszej potędze
 • Co znaczy Niecka hydrogeologiczna Słownik Niecka hydrogeologiczna 1. Struktura hydrogeologiczna o nieckowatym ułożeniu nieprzepuszczalnego podłoża wypełniona utworami wodonośnymi
 • Co znaczy nasiąkliwość Słownik nasiąkliwość Liczba wody, jaką może wchłonąć sucha skała, wyrażona w procentach albo ułamkiem dziesiętnym. N. wagowa to relacja masy
 • Co znaczy Nadwyżka deuterowa Słownik Nadwyżka deuterowa Przesunięcie → Globalnej linii wód opadowych (GMWL) w relacji do pozycji wody oceanicznej (VSMOW) na wykresie δD – δ18O
 • Co znaczy Nadkład poziomu wodonośnego Słownik Nadkład poziomu wodonośnego Wszystkie utwory występujące ponad poziomem wodonośnym. Dla wód swobodnych strefa leżąca ponad zwierciadłem wód
 • Co znaczy Nawadnianie z wód podziemnych Słownik Nawadnianie z wód podziemnych Sztuczne nawadnianie z wód podziemnych w celu powiększenia plonów poprzez uzupełnienie niedoborów wilgoci w
 • Co znaczy Natężenie przepływu Q; wydatek, natężenie (strumienia) Słownik Natężenie przepływu Q; koszt, natężenie (strumienia) Objętość wody przepływająca poprzez określony przekrój warstwy w jednostce czasu. Może
 • Co znaczy Normatywy jakości wody Słownik Normatywy jakości wody Obowiązujące regulaminy (czyli mające umocowanie prawne) podające zbiory wartości →parametrów jakości wody i ich
 • Co znaczy Neutralna linia prądu Słownik Neutralna linia prądu Linie prądu z zerowym natężeniem przepływu ograniczające → region spływu wody do ujęcia (OSW) ujmującego warstwę
 • Co znaczy Nieliniowość filtracji Słownik Nieliniowość filtracji Filtracja podlegająca liniowemu prawu Darcy'ego jest liniowa w sensie liniowej zależności strat filtracyjnych od
 • Co znaczy nitryfikacja Słownik nitryfikacja Mechanizm utleniania → amoniaku (albo → jonów amonowych) do azotynów i azotanów. N może przebiegać w różny sposób w zależności

Słownik badania i analiza

Definicja Nitryfikacja, Nieliniowość Filtracji, Neutralna Linia Prądu, Normatywy Jakości Wody, Natężenie Przepływu Q; Wydatek, Natężenie (Strumienia), Nawadnianie Z Wód znaczenie.

Co to jest Nitryfikacja, Nieliniowość Filtracji, Neutralna Linia Prądu wyjaśnienie.

Hydrologia definicje. B+R. Badania i rozwój.